Certifikáty

POLITIKA SPOLEČNOSTI STAVKOM

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání zainteresovaných stran:

 • Realizací zakázek ve vysoké kvalitě, v požadovaných, případně zkrácených termínech a odpovídající ceně dosáhnout v místním regionu významného postavení na stavebním trhu a to v oblasti:
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
  • instalatérských a topenářských prací, tj. instalace vody, ústředního vytápění a montáž vyhrazených plynových zařízení,
  • elektroinstalací, tj. montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Politika vycházející z této strategie společnosti, stanovenou na základě interních a externích vlivů, které na organizaci působí, je definována v „Příručce integrovaného systému managementu“ a vyhlášena následujícím prohlášením:

 • Společnost se zavazuje trvale zvyšovat kvalitu všech procesů při realizaci výše uvedených činností tak, aby bylo dosaženo předávání zakázek bez vad a nedodělků bránících užívání, případně jen s určeným počtem drobných vad nebránících užívání a tak neustále udržovat a posilovat důvěru a spokojenost zákazníků a to vše při plném respektování zásad péče o životní prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vychází z následujících principů:

 • průběžné plnění požadavků integrovaného systému managementu zavedeného u společnosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 je základním předpokladem naplňování politiky ISM společnosti,
 • zákazník je hlavním hodnotitelem procesů společnosti,
 • základní požadavek je realizovat kvalitně procesy napoprvé,
 • společnost bude trvale dodržovat legislativní a jiné požadavky, které se ni vztahují,
 • společnost bude dbát na ochranu všech složek životního prostředí, na prevenci úrazů, nemocí z povolání a poškození zdraví,
 • pro podporu politiky vyhlašuje vedení společnosti krátkodobé cíle kvality, životního prostředí a BOZP s cílem zvyšování kvality a snižování dopadů vyhodnocených envi. aspektů a rizik bezpečnosti práce,
 • společnost bude vytvářet partnerské vztahy se svými dodavateli, které budou prospěšné oběma stranám a bude na ně smluvně přenášet požadavky zákazníka pro zajištění jeho spokojenosti,
 • vedení společnosti bude otevřeně komunikovat se zaměstnanci a příslušnými zainteresovanými
  stranami v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP s cílem jejich zapojení do zlepšování ISM
 • účinnost politiky bude vedení společnosti pravidelně vyhodnocovat,
 • pravidelné přezkoumávání a přehodnocování strategie společnosti, politiky v oblastech kvality, životního prostředí a BOZP a postupných cílů v rámci přezkoumání integrovaného systému managementu, musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak integrovaného systému managementu, tak i hospodářského postavení společnosti.